“душа природи – душа добра”

Ре­зо­лю­ція нау­ко­во-прак­тич­ної кон­фе­рен­ції “Ду­ша при­ро­ди – ду­ша доб­ра” прис­вяче­ної дія­льнос­ті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Но­са­ля від 23 бе­рез­ня 2016 ро­ку. (більше…)

Читати далі“душа природи – душа добра”

«Душа природи – душа добра»

Конференція-106823 бе­рез­ня 2016 ро­ку у ак­то­вій за­лі ВКНЗ «Ду­бе­нський ме­дич­ний ко­ледж» від­бу­лася нау­ко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Ду­ша при­ро­ди – ду­ша доб­ра», прис­вяче­на дія­льно­сті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Но­са­ля. (більше…)

Читати далі«Душа природи – душа добра»

зустріч із письменником

1Сту­ден­там-ме­ди­кам АЛ-109 гру­пи неа­бияк по­щас­ти­ло: во­ни ма­ли на­го­ду осо­бис­то поз­най­оми­тися та пос­піл­ку­ва­тися з ви­дат­ною лю­ди­ною – Єв­ге­ном Іва­но­ви­чем Шмор­гу­ном – ви­пус­кни­ком Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу 1960 ро­ку, чле­ном прав­ління Рів­не­нської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції  Всеукраїнського то­ва­рис­тва «Про­сві­та» імені Та­ра­са Шев­чен­ка, письменником, Лау­реатом пре­мії іме­ні Ле­сі Укра­їнки, іме­ні Ула­са Сам­чу­ка, заслуже­ним жур­на­лістом Укра­їни. (більше…)

Читати далізустріч із письменником