Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

2Уміння спіл­ку­ва­тися необ­хід­но нам у всіх сфе­рах жи­ття. Во­но до­по­ма­гає вста­но­ви­ти хо­ро­ші від­но­си­ни з людь­ми, до­мог­тися пев­них  про­фесійних ці­лей. Од­нак, які на­вич­ки пот­ріб­но роз­ви­ва­ти, щоб нав­чи­тися доб­ре спіл­ку­ва­тися, бу­ти вда­лим спів­роз­мов­ни­ком? Да­ти від­по­ві­ді на ці та ін­ші пи­тання бу­ло ме­тою тре­нін­гу з роз­ви­тку ко­му­ні­ка­тив­ної ком­пе­тен­тно­сті для сту­ден­тів дру­го­го кур­су Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Тре­нінг, який про­ве­ла вик­ла­дач ос­нов за­галь­ної та ме­дич­ної пси­хо­ло­гії Алла Гладин, про­хо­див у рам­ках де­ка­ди при­род­ни­чо-нау­ко­вих дис­цип­лін у нав­чаль­но­му зак­ла­ді. На йо­го по­чат­ку  вик­ла­дач од­ра­зу на­лаш­ту­ва­ла сту­ден­тів на по­зи­тив­ний лад, ство­ри­ла друж­ню та не­ви­му­ше­ну ат­мос­фе­ру, роз­по­ві­ла сту­ден­там про  взає­мо­зв’я­за­ні сто­ро­ни спіл­ку­ва­ння, да­ла мож­ли­вість їм вис­ло­ви­ти свої дум­ки про по­няття «спіл­ку­ва­ння» та «кон­флік­тне» спіл­ку­вання. В ре­зуль­та­ті об­го­во­ре­ння всі дійш­ли вис­нов­ку, що будь-яку проб­лем­ну си­туа­цію мож­на ви­рі­ши­ти ли­ше за умов ефек­тив­но­го спіл­ку­вання. Під час тре­нін­гу сту­ден­ти от­ри­ма­ли ті ко­му­ні­ка­тив­ні умі­ння і на­вич­ки, які необ­хід­ні для ефек­тив­но­го спіл­ку­ва­ння, нав­чи­лись кон­тро­лю­ва­ти се­бе, ви­ко­рис­то­ву­ва­ти не­вер­ба­льні за­со­би спіл­ку­ва­ння та зро­зу­мі­ли які яко­сті пот­ріб­ні, щоб бу­ти вда­лим спів­роз­мов­ни­ком.

Залишити коментар

Календар
Березень 2016
П В С Ч П С Н
« Лют   Кві »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Малюта В.Р. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 31557284125273
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 3155 4284 2252 73
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design