Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

2Уміння спіл­ку­ва­тися необ­хід­но нам у всіх сфе­рах жи­ття. Во­но до­по­ма­гає вста­но­ви­ти хо­ро­ші від­но­си­ни з людь­ми, до­мог­тися пев­них  про­фесійних ці­лей. Од­нак, які на­вич­ки пот­ріб­но роз­ви­ва­ти, щоб нав­чи­тися доб­ре спіл­ку­ва­тися, бу­ти вда­лим спів­роз­мов­ни­ком? Да­ти від­по­ві­ді на ці та ін­ші пи­тання бу­ло ме­тою тре­нін­гу з роз­ви­тку ко­му­ні­ка­тив­ної ком­пе­тен­тно­сті для сту­ден­тів дру­го­го кур­су Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Тре­нінг, який про­ве­ла вик­ла­дач ос­нов за­галь­ної та ме­дич­ної пси­хо­ло­гії Алла Гладин, про­хо­див у рам­ках де­ка­ди при­род­ни­чо-нау­ко­вих дис­цип­лін у нав­чаль­но­му зак­ла­ді. На йо­го по­чат­ку  вик­ла­дач од­ра­зу на­лаш­ту­ва­ла сту­ден­тів на по­зи­тив­ний лад, ство­ри­ла друж­ню та не­ви­му­ше­ну ат­мос­фе­ру, роз­по­ві­ла сту­ден­там про  взає­мо­зв’я­за­ні сто­ро­ни спіл­ку­ва­ння, да­ла мож­ли­вість їм вис­ло­ви­ти свої дум­ки про по­няття «спіл­ку­ва­ння» та «кон­флік­тне» спіл­ку­вання. В ре­зуль­та­ті об­го­во­ре­ння всі дійш­ли вис­нов­ку, що будь-яку проб­лем­ну си­туа­цію мож­на ви­рі­ши­ти ли­ше за умов ефек­тив­но­го спіл­ку­вання. Під час тре­нін­гу сту­ден­ти от­ри­ма­ли ті ко­му­ні­ка­тив­ні умі­ння і на­вич­ки, які необ­хід­ні для ефек­тив­но­го спіл­ку­ва­ння, нав­чи­лись кон­тро­лю­ва­ти се­бе, ви­ко­рис­то­ву­ва­ти не­вер­ба­льні за­со­би спіл­ку­ва­ння та зро­зу­мі­ли які яко­сті пот­ріб­ні, щоб бу­ти вда­лим спів­роз­мов­ни­ком.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design