Тренінг з розвитку комунікативної компетентності

2Уміння спіл­ку­ва­тися необ­хід­но нам у всіх сфе­рах жи­ття. Во­но до­по­ма­гає вста­но­ви­ти хо­ро­ші від­но­си­ни з людь­ми, до­мог­тися пев­них  про­фесійних ці­лей. Од­нак, які на­вич­ки пот­ріб­но роз­ви­ва­ти, щоб нав­чи­тися доб­ре спіл­ку­ва­тися, бу­ти вда­лим спів­роз­мов­ни­ком? Да­ти від­по­ві­ді на ці та ін­ші пи­тання бу­ло ме­тою тре­нін­гу з роз­ви­тку ко­му­ні­ка­тив­ної ком­пе­тен­тно­сті для сту­ден­тів дру­го­го кур­су Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. (більше…)

Читати даліТренінг з розвитку комунікативної компетентності