«Година Землі-2016»

  • Категорія запису:Новини

Kq-lY7ycCsc18 бе­рез­ня 2016 ро­ку про­ве­де­но за­галь­но­місь­ку ін­фор­ма­цій­ну ак­цію в під­трим­ку Всес­вітньої кам­па­нії «Го­ди­на Зем­лі-2016». Сту­ден­ти-во­лон­те­ри ме­дич­но­го ко­лед­жу роз­пов­сюди­ли лис­тів­ки та бук­ле­ти: «До­по­мо­жи при­ро­ді» та «По­ду­май­мо про стан нав­ко­ли­шнього се­ре­до­ви­ща».