Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

ytnp117 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти гру­пи БЛ 309 ста­ли учас­ни­ка­ми пре­зен­та­ції кни­ги пое­та Во­ло­ди­ми­ра Дьо­мі­на «Я те­бе не по­ки­нув…», ху­до­жнє оформ­лення якої ви­ко­на­ла до­сить ві­до­ма ук­ра­їнська пись­ме­нниця Ірен Роз­до­бу­дько. За­хід від­бувся у Ду­бе­нській цен­тра­льній ра­йо­нній бі­блі­оте­ці. Во­ло­ди­мир Дьо­мін – це пат­ріо­тич­ний міс­ток між Схо­дом і За­хо­дом. Він лю­бив свій край, лю­бив життя, ко­хав дру­жи­ну і ті­шився ді­тьми. Те­пер про ньо­го за­ли­ши­лися ли­ше спо­га­ди, яки­ми під час за­хо­ду по­ді­ли­лися з при­сут­ні­ми Ми­ко­ла Тим­чак, Ми­ко­ла і Любов Пше­ни­чні та ін­ші. Вір­ші Во­ло­ди­ми­ра зво­руш­ли­ві та тре­пет­ні – по-особ­ли­во­му про­зву­ча­ли у ви­ко­на­нні сту­ден­ток Со­фії Валь­чук, Бог­да­ни Яро­щук, Іри­ни Ро­ма­нюк, Оль­ги Фе­дун, Ольги Шми­гель­ської.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design