Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

ytnp117 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти гру­пи БЛ 309 ста­ли учас­ни­ка­ми пре­зен­та­ції кни­ги пое­та Во­ло­ди­ми­ра Дьо­мі­на «Я те­бе не по­ки­нув…», ху­до­жнє оформ­лення якої ви­ко­на­ла до­сить ві­до­ма ук­ра­їнська пись­ме­нниця Ірен Роз­до­бу­дько. За­хід від­бувся у Ду­бе­нській цен­тра­льній ра­йо­нній бі­блі­оте­ці. Во­ло­ди­мир Дьо­мін – це пат­ріо­тич­ний міс­ток між Схо­дом і За­хо­дом. Він лю­бив свій край, лю­бив життя, ко­хав дру­жи­ну і ті­шився ді­тьми. Те­пер про ньо­го за­ли­ши­лися ли­ше спо­га­ди, яки­ми під час за­хо­ду по­ді­ли­лися з при­сут­ні­ми Ми­ко­ла Тим­чак, Ми­ко­ла і Любов Пше­ни­чні та ін­ші. Вір­ші Во­ло­ди­ми­ра зво­руш­ли­ві та тре­пет­ні – по-особ­ли­во­му про­зву­ча­ли у ви­ко­на­нні сту­ден­ток Со­фії Валь­чук, Бог­да­ни Яро­щук, Іри­ни Ро­ма­нюк, Оль­ги Фе­дун, Ольги Шми­гель­ської.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design