Презентували книгу

  • Категорія запису:Новини

ytnp117 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти гру­пи БЛ 309 ста­ли учас­ни­ка­ми пре­зен­та­ції кни­ги пое­та Во­ло­ди­ми­ра Дьо­мі­на «Я те­бе не по­ки­нув…», ху­до­жнє оформ­лення якої ви­ко­на­ла до­сить ві­до­ма ук­ра­їнська пись­ме­нниця Ірен Роз­до­бу­дько. За­хід від­бувся у Ду­бе­нській цен­тра­льній ра­йо­нній бі­блі­оте­ці. Во­ло­ди­мир Дьо­мін – це пат­ріо­тич­ний міс­ток між Схо­дом і За­хо­дом. Він лю­бив свій край, лю­бив життя, ко­хав дру­жи­ну і ті­шився ді­тьми. Те­пер про ньо­го за­ли­ши­лися ли­ше спо­га­ди, яки­ми під час за­хо­ду по­ді­ли­лися з при­сут­ні­ми Ми­ко­ла Тим­чак, Ми­ко­ла і Любов Пше­ни­чні та ін­ші. Вір­ші Во­ло­ди­ми­ра зво­руш­ли­ві та тре­пет­ні – по-особ­ли­во­му про­зву­ча­ли у ви­ко­на­нні сту­ден­ток Со­фії Валь­чук, Бог­да­ни Яро­щук, Іри­ни Ро­ма­нюк, Оль­ги Фе­дун, Ольги Шми­гель­ської.