«Моє місто – моя відповідальність»

  • Категорія запису:Новини

4TTXRV_0eh4

Сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу взя­ли участь у ак­ції «Моє міс­то – моя від­по­ві­да­льність», яка про­йшла в рам­ках Всеу­краї­нської ін­фор­ма­ційно-про­фі­лак­тич­ної ак­ції «Від­по­ві­даль­ність по­чи­нається з ме­не». В хо­ді про­ве­де­ння цьо­го за­хо­ду учас­ни­ки ви­са­ди­ли сад­жан­ці де­рев на те­ри­торії пар­ко­вої зо­ни «Ост­рі­вок», за що їм щи­ра по­дя­ка.