Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

1У теп­лій, друж­ній ат­мос­фе­рі 16 бе­рез­ня 2016 ро­ку від­бу­лася пре­зен­та­ція кни­ги Яри­ни Га­лиць­кої «Со­ло для са­мот­ньої ск­рип­ки». Яри­на Га­ли­цька- це псев­до­нім ви­пус­кни­ці на­шо­го ко­лед­жу 1972 ро­ку Іри­ни Коз­лов­ської. Пре­зен­та­цію про­во­ди­ла від­по­ві­да­льний сек­ре­тар Ду­бен­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної Спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни Лю­бов Пше­нич­на. По­ді­ли­лися спо­га­да­ми про пое­те­су прий­шла ху­дож­ни­ця та пись­мен­ниця На­таля Ки­ри­чен­ко, ко­ле­га по ро­бо­ті Ла­ри­са Пан­чук . Проз­ву­ча­ли піс­ні на вір­ші Іри­ни Коз­лов­ської у ви­ко­на­нні Га­ли­ни Мо­сій­чук. Щи­ро, ніж­но, тре­петмно проз­ву­ча­ли вір­ші ,      які про­чи­та­ли сту­ден­тки І кур­су Со­фія Валь­чук, Оль­га Шми­гель­ська, Мар’яна Кос­тик, Лі­дія Бу­чин­ська, Ва­лен­ти­на Чи­пи­нюк, Юлія Ди­ка­нен­ко. Збі­рка вір­шів, за­ли­ше­на Яри­ною Га­лиць­кою, спо­ді­ваємося на­дих­не май­бут­ніх ме­ди­ків до твор­чос­ті, са­мов­дос­ко­на­ле­ння, до но­вих звер­шень.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design