презентація книги

1У теп­лій, друж­ній ат­мос­фе­рі 16 бе­рез­ня 2016 ро­ку від­бу­лася пре­зен­та­ція кни­ги Яри­ни Га­лиць­кої «Со­ло для са­мот­ньої ск­рип­ки». Яри­на Га­ли­цька- це псев­до­нім ви­пус­кни­ці на­шо­го ко­лед­жу 1972 ро­ку Іри­ни Коз­лов­ської. (більше…)

Читати даліпрезентація книги

«Моє місто – моя відповідальність»

Сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу взя­ли участь у ак­ції «Моє міс­то - моя від­по­ві­да­льність», яка про­йшла в рам­ках Всеу­краї­нської ін­фор­ма­ційно-про­фі­лак­тич­ної ак­ції «Від­по­ві­даль­ність по­чи­нається з ме­не». В хо­ді про­ве­де­ння цьо­го за­хо­ду учас­ни­ки ви­са­ди­ли…

Читати далі«Моє місто – моя відповідальність»