Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

DSCF435410 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти І кур­су Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу ра­зом з вик­ла­да­чем укра­їнської лі­те­ра­ту­ри Вла­сюк А.І. від­ві­да­ли Лі­те­ра­тур­ний му­зей Ула­са Сам­чу­ка, що зна­хо­диться в м. Рів­не. Екс­кур­сію про­ве­ла за­ві­ду­вачка зак­ла­ду Інна  На­гор­на. Во­на ці­ка­во пред­ста­ви­ла екс­по­зи­цію му­зею, яка вис­віт­лює го­ло­вні здо­бу­тки Ула­са Сам­чу­ка, зо­се­ред­жує ува­гу на впли­ві осо­бис­то­сті пи­сьме­нни­ка на весь укра­їнський лі­те­ра­тур­ний про­цес ХХ сто­ліття, сфо­ку­со­вує ува­гу на рів­ненсько­му пе­рі­оді життя і дія­льно­сті пись­мен­ни­ка. Не менш ці­ка­вою бу­ла екс­кур­сія до вис­та­вко­вої за­ли „Му­зей бур­шти­ну” Рів­не­нсько­го обла­сно­го крає­знав­чо­го му­зею, який зна­хо­диться в то­му ж бу­дин­ку. Се­ред експо­на­тів, які най­бі­льш вра­зи­ли сту­ден­тів – різ­но­ма­ні­тні шма­тки бур­шти­ну, юве­лі­рні ви­ро­би з цьо­го ка­ме­ню.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design