Позитивні враження від побаченого

  • Категорія запису:Новини

DSCF435410 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти І кур­су Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу ра­зом з вик­ла­да­чем укра­їнської лі­те­ра­ту­ри Вла­сюк А.І. від­ві­да­ли Лі­те­ра­тур­ний му­зей Ула­са Сам­чу­ка, що зна­хо­диться в м. Рів­не. Екс­кур­сію про­ве­ла за­ві­ду­вачка зак­ла­ду Інна  На­гор­на. Во­на ці­ка­во пред­ста­ви­ла екс­по­зи­цію му­зею, яка вис­віт­лює го­ло­вні здо­бу­тки Ула­са Сам­чу­ка, зо­се­ред­жує ува­гу на впли­ві осо­бис­то­сті пи­сьме­нни­ка на весь укра­їнський лі­те­ра­тур­ний про­цес ХХ сто­ліття, сфо­ку­со­вує ува­гу на рів­ненсько­му пе­рі­оді життя і дія­льно­сті пись­мен­ни­ка. Не менш ці­ка­вою бу­ла екс­кур­сія до вис­та­вко­вої за­ли „Му­зей бур­шти­ну” Рів­не­нсько­го обла­сно­го крає­знав­чо­го му­зею, який зна­хо­диться в то­му ж бу­дин­ку. Се­ред експо­на­тів, які най­бі­льш вра­зи­ли сту­ден­тів – різ­но­ма­ні­тні шма­тки бур­шти­ну, юве­лі­рні ви­ро­би з цьо­го ка­ме­ню.