Позитивні враження від побаченого

DSCF435410 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти І кур­су Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу ра­зом з вик­ла­да­чем укра­їнської лі­те­ра­ту­ри Вла­сюк А.І. від­ві­да­ли Лі­те­ра­тур­ний му­зей Ула­са Сам­чу­ка, що зна­хо­диться в м. Рів­не. Екс­кур­сію про­ве­ла за­ві­ду­вачка зак­ла­ду Інна  На­гор­на. (більше…)

Читати даліПозитивні враження від побаченого