весна з шевченком

  • Категорія запису:Новини

IMG_5511В Ук­ра­їні вес­на по­чи­на­ється з Шев­чен­ком. У бе­рез­ні по­ет на­ро­дився, у бе­рез­ні 1840 ро­ку вий­шов пер­ший йо­го „Коб­зар”, у бе­ре­зні він по­ки­нув цей світ. Щоб на­га­да­ти про ве­лич Т.Г. Шев­чен­ка са­ме 9 бе­резня 2016 ро­ку сту­ден­ти і гос­ті Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу ма­ли змо­гу по­ба­чи­ти вис­тав­ку реп­ро­дук­цій кар­тин ге­нія, зга­да­ти ряд­ки йо­го тво­рів, які бу­ли роз­мі­ще­ні на две­рях ауди­то­рій. Ад­же вір­ші пое­та ак­туа­льні сьо­год­ні так са­мо, як і дві сот­ні ро­ків то­му. Че­рез „Коб­зар” Та­рас Гри­го­ро­вич звер­тає­ться й до­ни­ні до сво­го на­ро­ду. А ще сту­ден­ти І кур­су  пе­рег­ляну­ли фільм кі­нос­ту­дії „Дуб­но”  „Шев­чен­ко­ва до­ро­га”, ре­жи­се­ра Ми­ко­ли Ве­лич­ков­сько­го, який роз­по­ві­дає про шля­хи ге­нія Рів­нен­щи­ною.