Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

12 бе­ре­зня від­бу­лося від­кри­те прак­тич­не за­ня­ття з ана­то­мії лю­ди­ни на те­му: «Ана­то­мія се­чо­вої сис­те­ми» для сту­ден­тів АА (111) кур­су, яке про­ве­ла вик­ла­дач Шви­дко Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на. Про­тя­гом за­ня­ття сту­ден­ти пра­цю­ва­ли в ма­лих гру­пах, де ма­ли мож­ли­вість фор­му­ва­ти умі­ння вес­ти діа­лог, дис­ку­сію, ар­гу­мен­ту­ва­ти свої дум­ки. До­сить ці­ка­во прой­шло взає­мо­нав­чання, під час яко­го сту­ден­ти ма­ли мож­ли­вість до­пов­ни­ти один од­но­го, ши­ро­ко ви­ко­рис­то­вуючи у своїх від­по­ві­дях сла­йди пре­зен­та­ції, му­ля­жі, таб­ли­ці, роз­дат­ко­вий  ма­те­ріал. Вив­чаю­чи сис­те­му ви­ді­ле­ння, як од­ну з важ­ли­вих сис­тем, яка здій­снює ви­ве­дення з ор­га­ніз­му про­дук­тів об­мі­ну, слід від­мі­ти­ти, що ос­нов­на роль на­ле­жить нир­кам, ос­кіль­ки 80% усіх шла­ків ви­во­диться з се­чею. Зав­дя­ки нир­кам  з ор­га­ніз­му ви­ді­ляються  про­дук­ти роз­па­ду, за­лиш­ки во­ди, со­лей, шкід­ли­ві ре­чо­ви­ни і дея­кі лі­кар­ські пре­па­ра­ти. От­ри­ма­ні зна­ння зак­рі­пи­ли пе­рег­лядом ві­део­філь­му, під час яко­го ще раз пе­ре­ко­на­лися про важ­ли­вість ни­рок для ор­га­ніз­му. На зак­люч­но­му ета­пі пра­цю­ва­ли з кар­тка­ми. А та­кож над за­пов­не­нням таб­ли­ці ди­фе­рен­ційо­ва­но­го ви­бо­ру. В кін­ці під­ве­де­но під­су­мок та вис­тав­ле­ні оцін­ки.

Залишити коментар

Календар
Березень 2016
П В С Ч П С Н
« Лют   Кві »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 08.01.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 8.01.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design