відкрите заняття з анатомії

12 бе­ре­зня від­бу­лося від­кри­те прак­тич­не за­ня­ття з ана­то­мії лю­ди­ни на те­му: «Ана­то­мія се­чо­вої сис­те­ми» для сту­ден­тів АА (111) кур­су, яке про­ве­ла вик­ла­дач Шви­дко Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на. (більше…)

Читати далівідкрите заняття з анатомії