Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_526625 лю­то­го на ба­зі ВКНЗ «Ду­бен­ський ме­дич­ний ко­ледж» від­бу­ло­ся об­лас­не ре­гіо­на­льне ме­то­ди­чне об’єд­на­ння го­лів цик­ло­вих ко­мі­сій ме­дич­них нав­чаль­них зак­ла­дів Рів­не­нсько­го ре­гі­ону з те­ми «Між­пред­мет­ні зв’яз­ки як за­сіб фор­му­ва­ння цін­ніс­но­го став­лення сту­ден­тів до ме­дич­них знань». З пи­та­нням «Прі­орі­те­тні нап­рям­ки реа­лі­за­ції між­пред­мет­них зв’я­зків в умо­вах су­час­но­го ме­дич­но­го зак­ла­ду осві­ти» пе­ред при­сут­ні­ми вис­ту­пив ди­ре­ктор Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, док­тор ме­дич­них наук, про­фе­сор Рос­тис­лав Са­ба­ди­шин. Та­кож своїм дос­ві­дом та на­пра­цю­ва­ння­ми по­ді­ли­ли­ся за­ві­ду­вач нав­ча­льно-ме­то­дич­ним від­ді­лом, кан­ди­дат пе­да­го­гі­чних наук Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу Іне­са Хме­ляр, вик­ла­дач ана­то­мії та фі­зіо­ло­гії Кос­то­піль­ської фі­лії Юлія Кудря, го­ло­ва цик­ло­вої ко­мі­сії, кан­ди­дат пе­да­го­гіч­них наук Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу Оле­ксій Мар­ко­вич, го­ло­ва цик­ло­вої ко­мі­сії Ро­кит­нів­сько­го ме­ди­чно­го учи­ли­ща Майя По­пчук та го­ло­ва цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­ти­чної під­го­то­вки аку­шер­сько­го спря­му­ва­ння Ду­бе­нсько­го ме­ди­чно­го ко­лед­жу Оле­на Ли­се­цька. Піс­ля вис­ту­пів від­бу­ло­ся їх обго­во­ре­ння та прий­ня­то від­по­від­ні рі­ше­ння.

Залишити коментар

Календар
Лютий 2016
П В С Ч П С Н
« Січ   Бер »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Малюта В.Р. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 31557284125273
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 3155 4284 2252 73
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design