Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_526625 лю­то­го на ба­зі ВКНЗ «Ду­бен­ський ме­дич­ний ко­ледж» від­бу­ло­ся об­лас­не ре­гіо­на­льне ме­то­ди­чне об’єд­на­ння го­лів цик­ло­вих ко­мі­сій ме­дич­них нав­чаль­них зак­ла­дів Рів­не­нсько­го ре­гі­ону з те­ми «Між­пред­мет­ні зв’яз­ки як за­сіб фор­му­ва­ння цін­ніс­но­го став­лення сту­ден­тів до ме­дич­них знань». З пи­та­нням «Прі­орі­те­тні нап­рям­ки реа­лі­за­ції між­пред­мет­них зв’я­зків в умо­вах су­час­но­го ме­дич­но­го зак­ла­ду осві­ти» пе­ред при­сут­ні­ми вис­ту­пив ди­ре­ктор Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, док­тор ме­дич­них наук, про­фе­сор Рос­тис­лав Са­ба­ди­шин. Та­кож своїм дос­ві­дом та на­пра­цю­ва­ння­ми по­ді­ли­ли­ся за­ві­ду­вач нав­ча­льно-ме­то­дич­ним від­ді­лом, кан­ди­дат пе­да­го­гі­чних наук Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу Іне­са Хме­ляр, вик­ла­дач ана­то­мії та фі­зіо­ло­гії Кос­то­піль­ської фі­лії Юлія Кудря, го­ло­ва цик­ло­вої ко­мі­сії, кан­ди­дат пе­да­го­гіч­них наук Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу Оле­ксій Мар­ко­вич, го­ло­ва цик­ло­вої ко­мі­сії Ро­кит­нів­сько­го ме­ди­чно­го учи­ли­ща Майя По­пчук та го­ло­ва цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­ти­чної під­го­то­вки аку­шер­сько­го спря­му­ва­ння Ду­бе­нсько­го ме­ди­чно­го ко­лед­жу Оле­на Ли­се­цька. Піс­ля вис­ту­пів від­бу­ло­ся їх обго­во­ре­ння та прий­ня­то від­по­від­ні рі­ше­ння.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design