«Допоможемо нашим!»

  • Категорія запису:Новини

IMG_20160225_11054225 лю­то­го сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу спі­льно із ке­рів­ни­ка­ми під­літ­ко­вих клу­бів Ду­бе­нсько­го місь­ко­го цен­тру со­ці­альних служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді взя­ли участь в ак­ції зі збо­ру кош­тів на пот­ре­би вій­сько­вих у зо­ні АТО. Во­лон­те­ри зіб­ра­ли кош­ти у су­мі 2030 грн., які бу­дуть ви­ко­рис­та­ні на прид­ба­ння зап­час­тин для вій­сько­вої тех­ні­ки. Дя­ку­ємо усім не­бай­ду­жим ду­бен­ча­нам, хто до­лу­чив­ся до про­ве­де­ної ак­ції і під­три­мав цю іні­ціа­ти­ву.