Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_5042Зна­го­ди відз­на­че­ння Між­на­род­но­го Дня рід­ної мо­ви в ак­то­вій за­лі Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція лі­те­ра­тур­но-мис­те­цько­го аль­ма­на­ху «Зо­рі на­ро­джу­ються на зем­лі», ор­га­ні­за­то­ром за­хо­ду є вик­ла­дач за­ру­біж­ної лі­те­ра­ту­ри Ал­ла Вла­сюк. Са­ме в дні, ко­ли весь світ по­ша­но­вує рід­ну мо­ву, і зіб­ра­лися сту­де­нти, вик­ла­да­чі та гос­ті, щоб діз­на­тися про чер­го­вий ви­пуск аль­ма­на­ху. Вже 16 ро­ків пос­піль в м. Дуб­но за спри­яння Ду­бен­ської мі­ської ра­ди ви­хо­дить ця нез­ви­ча­йна кни­га, яка від­кри­ває ціле роз­маїття юних пое­тів, ху­дож­ни­ків, про­заї­ків, фо­то­ху­дож­ни­ків. В 2015 ро­ці в аль­ма­на­сі бу­ли вмі­ще­ні ро­бо­ти 18 сту­ден­тів на­шо­го ко­ле­джу. Це тво­ри Анни-Марії Мат­віїв, Олек­сан­дри Си­ни­ці, Алі­ни Мат­вій­чук, Юлії Боя­рчук, Яни Гу­ме­нник, Адрі­ани Во­вк, Бог­да­ни-Ма­рії Тин­дюк, Іри­ни Пет­рук, Інни Мор­гус, Те­тя­ни Ів­чук, Юлії Шев­чук, Вік­то­рії Пет­рі­вської, Іва­нни Ге­ра­сим’юк, Анге­лі­ни Пі­ту­лько. Ди­пло­ми учас­ни­кам вру­чи­ла ке­рів­ник під­літ­ко­во­го клу­бу «Про­мінь» Ду­бен­сько­го місь­ко­го цен­тру со­ці­аль­них служб для сім`ї, ді­тей та мо­ло­ді На­дія Ко­ва­льчук.  Спо­ді­ває­мо­ся, що і в нас­туп­но­му ви­пу­ску аль­ма­на­ху бу­де ще біль­ше нат­хне­нних ряд­ків і ма­люн­ків, ство­ре­них сту­ден­та­ми Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design