Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_499718 лю­то­го сту­ден­ти 2-го кур­су Алі­на Мат­вій­чук, Іва­нна Ко­ва­льчук, Ві­та­лій Дя­чук, Ан­ге­лі­на Ре­дько, Ок­са­на Ко­ро­льчук для пер­шо­кур­сни­ків на­шо­го зак­ла­ду про­ве­ли го­ди­ну-рек­вієм „Від Ре­во­лю­ції Гід­но­сті – до пам’яті про Не­бес­ну Сот­ню!”. Реа­льність по­дій пе­ре­да­но че­рез пре­зен­та­цію з еле­мен­та­ми до­ку­мен­та­льної хро­ні­ки, вис­тав­ку „Хро­но­ло­гія Ре­во­лю­ції Гід­но­сті” та ав­тор­ську пое­зію Анни–Марії Мат­віїв. 19 лю­то­го сту­де­нти ВЛ 209 взя­ли участь у ти­хій хо­ді та віче-рек­віємі „Не­бес­ній Сот­ні ша­на і хва­ла” з пок­ла­да­нням кві­тів до пам’ятно­го зна­ку Ге­ро­ям Не­бе­сної Сот­ні. Та­кож цьо­го дня сту­де­нти гру­пи ВЛ 109 ста­ли учас­ни­ка­ми місь­ких за­хо­дів з вша­ну­ва­ння под­ви­гу уча­сників Революції Гідності – пре­зен­та­ції до­ку­мен­та­льно­го філь­му „Не­бес­на Сот­ня” про по­дії Євро­пей­сько­го Май­да­ну.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design