Пам’яті Героїв Небесної Сотні

  • Категорія запису:Новини

IMG_499718 лю­то­го сту­ден­ти 2-го кур­су Алі­на Мат­вій­чук, Іва­нна Ко­ва­льчук, Ві­та­лій Дя­чук, Ан­ге­лі­на Ре­дько, Ок­са­на Ко­ро­льчук для пер­шо­кур­сни­ків на­шо­го зак­ла­ду про­ве­ли го­ди­ну-рек­вієм „Від Ре­во­лю­ції Гід­но­сті – до пам’яті про Не­бес­ну Сот­ню!”. Реа­льність по­дій пе­ре­да­но че­рез пре­зен­та­цію з еле­мен­та­ми до­ку­мен­та­льної хро­ні­ки, вис­тав­ку „Хро­но­ло­гія Ре­во­лю­ції Гід­но­сті” та ав­тор­ську пое­зію Анни–Марії Мат­віїв. 19 лю­то­го сту­де­нти ВЛ 209 взя­ли участь у ти­хій хо­ді та віче-рек­віємі „Не­бес­ній Сот­ні ша­на і хва­ла” з пок­ла­да­нням кві­тів до пам’ятно­го зна­ку Ге­ро­ям Не­бе­сної Сот­ні. Та­кож цьо­го дня сту­де­нти гру­пи ВЛ 109 ста­ли учас­ни­ка­ми місь­ких за­хо­дів з вша­ну­ва­ння под­ви­гу уча­сників Революції Гідності – пре­зен­та­ції до­ку­мен­та­льно­го філь­му „Не­бес­на Сот­ня” про по­дії Євро­пей­сько­го Май­да­ну.