Урок мужності для студентів

  • Категорія запису:Новини

HoobL-HWdUQ16 лю­то­го пред­ста­вни­ки Рів­ненсь­кої об­ла­сної гро­ма­дської ор­га­ні­за­ції „Ци­ві­льний кор­пус Азов” про­ве­ли у Ду­бе­нсько­му ме­ди­чно­му ко­ле­джі урок му­жно­сті з еле­мен­тами основ так­тич­ної під­го­то­вки. Інс­тру­­кто­ри­-бійці Олек­сандр Вой­це­ховський та Олег Но­вак оз­на­йо­ми­ли сту­де­нтів із різ­ни­ми ви­да­ми стрі­ле­цької зброї, яка зна­хо­ди­ться на озброєнні в су­ча­сній укра­їнській ар­мії. Сту­де­нти ма­ли мож­ли­вість вив­чи­ти бу­до­ву зброї АК 74 та по­ба­чи­ти су­ча­сне спо­рядже­ння украї­нського воїна. Го­ло­ва обла­сної гро­мадсь­кої орга­ні­за­ції „Ци­ві­льний кор­пус Азов” Кос­тян­тин Се­бало у спі­лку­ва­нні із мо­ло­ддю на­го­ло­сив на тому, що вій­сько­во-пат­ріо­ти­чне ви­хо­ва­ння є ос­но­вою боєз­дат­ності украї­нських збро­йних сил.