Україна в наших серцях

  • Категорія запису:Новини

E16 лю­то­го 2016 ро­ку у Ду­бе­нсько­му ме­ди­чно­му ко­ле­джі від­бувся кон­курс тво­рчих по­шу­ко­вих ро­біт на те­му: «Ук­ра­їна в на­ших сер­цях» се­ред сту­ден­тів пер­ших кур­сів. Сту­де­нти АЛ-109, БЛ-109 та ВЛ-109 груп гід­но спра­ви­лися з пос­тав­ле­ни­ми зав­да­ння­ми та пре­зен­ту­ва­ли вла­сні ро­бо­ти з не­ор­ди­нар­ної точ­ки зо­ру. Се­ред пред­став­ле­них ро­біт бу­ли ав­то­рські вір­ші, ме­діа-пре­зен­тації, фі­ло­соф­ські тво­ри-роз­ду­ми про ми­ну­ле й май­бут­нє укра­їнсь­ко­го на­ро­ду, украї­нської на­ції. Ко­жен уча­сник в свою ро­бо­ту та роз­по­відь вклав сві­до­ме ро­зу­мі­ння, вла­сне трак­ту­ва­ння лю­бо­ві до рід­ної Бать­ків­щи­ни. Іні­ці­ато­ром та ке­рів­ни­ком за­хо­ду бу­ла вик­ла­дач істо­рії та со­ціально-еко­но­міч­них дис­цип­лін Ки­слюк Жа­нна Ми­хай­лів­на.