«Мозковй штурм» для молодих викладачів

  • Категорія запису:Новини

QTqDAEflPiY10 лю­то­го у Ду­бе­нсь­ко­му ме­ди­чно­му ко­ле­джі від­був­ся пси­хо­ло­гіч­ний тре­ні­нг для мо­ло­дих вик­ла­да­чів зак­ла­ду. Про­ве­ла йо­го пра­кти­чний пси­хо­лог ме­ди­чно­го ко­ле­джу Алла Гла­дин. Під час тре­ні­нгу уча­сни­ки ви­ко­ну­ва­ли різ­но­ма­ні­тні впра­ви: діа­гно­сту­ва­ння нас­трою, «моз­ко­вий штурм», ви­ко­ри­ста­ли ме­то­ди­ку «Тра­нсак­тний ана­ліз спі­лку­ва­ння». Про­ве­де­ння та­ких за­хо­дів се­ред мо­ло­дих пе­да­го­гів та сту­де­нтів у ко­ле­джі є тра­ди­цій­ним. Бо ж за їх сприя­ння вик­лада­чам-по­чат­ків­цям на­дає­ться до­по­мо­га у ви­рі­ше­нні про­бле­ми з по­до­ла­ння стра­ху у ро­бо­ті із сту­де­нта­ми, що є осно­вою ефе­кти­вної їх дія­ль­но­сті і спря­мо­ву­ють сту­де­нтів до акти­вно­сті, ко­му­ні­ка­бе­льно­сті, від­кри­то­сті та роз­кри­ття вла­сно­го «Я».