У добру путь!!!

  • Категорія запису:Новини

DSC_041122 січ­ня про­лу­нав ос­та­нній дзво­ник для сту­ден­ток-аку­ше­рок у рід­но­му ко­ле­джі. 31 сту­ден­тка от­ри­ма­ла дип­лом ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка. Пе­да­го­гіч­ний ко­лек­тив ві­тає мо­ло­дих спе­ціа­ліс­тів із здо­бу­ттям ква­лі­фі­ка­цій­но­го до­ку­ме­нта, скла­дає щи­ру по­дя­ку за сум­лі­нне нав­ча­ння та хо­ро­шу по­ве­дін­ку і ба­жає ста­ти справ­жні­ми май­стра­ми здо­бу­тої про­фе­сії. Від­ни­ні їх іме­на бу­дуть впи­са­ні в іс­то­рію на­шо­го ко­ле­джу.