У Дубенському медколеджі Рівненської облради відбулась всеукраїнська студентська науково-практична конференція, присвячена подіям Революції Гідності та АТО

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Новини

SUS_4918У Ду­бен­сь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі Рів­нен­сь­кої об­лас­ної ра­ди від­бу­лась дво­ден­на Все­ук­ра­їн­ська сту­дент­ська на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ре­нція, прис­вя­че­на по­ді­ям Ре­во­лю­ції Гід­нос­ті та АТО «Ук­ра­їна – по­над усе!». (більше…)

Читати даліУ Дубенському медколеджі Рівненської облради відбулась всеукраїнська студентська науково-практична конференція, присвячена подіям Революції Гідності та АТО