Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

2321Мо­ло­ді вик­ла­­­да­чі Ду­бен­сько­­­го медично­­го ко­лед­жу 31 бе­­­рез­­­ня 2015 ро­ку нав­ча­ли­ся пе­­дагогі­чної май­­стер­­нос­­ті у дос­­від­­че­­них ко­­лег. Під час за­­сі­­дан­­ня учас­­ни­­ки обго­­ворили важ­­ли­­ві питан­­ня пе­­да­­го­гіки та медицини, які стосу­­ют­ь­­ся су­­часних вимог до форму­­вання про­­фесій­­ної компетен­т­ності медич­­ного пра­­цівни­­ка, ділової культури мовлення, етики взаємовідносин між викладачем і студентом, когнітивних здібностей особистості, роботи із обдарованими студентами, особливостей самостійної позааудиторної роботи студентів із медичних (клінічних) дисциплін та формування позитивних моральних якостей студентів коледжу за допомогою залучення їх до волонтерської діяльності. Виступили на засіданні такі досвідчені фахівці: Міскевич Вікторія Віталіївна (заступник директора з виховної роботи), Павленко Ніна Йосипівна ( голова циклової комісії гуманітарних дисциплін), Легконець Валентина Василівна ( завідувач відділення підвищення кваліфікації) та Тіт Наталія Вікторівна (методист).

A bove maiore discit arare minor.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design