Відбулося чергове засідання школи підвищення педагогічної майстерності викладачів-початківців Дубенського медичного коледжу

  • Категорія запису:Новини

2321Мо­ло­ді вик­ла­­­да­чі Ду­бен­сько­­­го медично­­го ко­лед­жу 31 бе­­­рез­­­ня 2015 ро­ку нав­ча­ли­ся пе­­дагогі­чної май­­стер­­нос­­ті у дос­­від­­че­­них ко­­лег. Під час за­­сі­­дан­­ня учас­­ни­­ки обго­­ворили важ­­ли­­ві питан­­ня пе­­да­­го­гіки та медицини, які стосу­­ют­ь­­ся су­­часних вимог до форму­­вання про­­фесій­­ної компетен­т­ності медич­­ного пра­­цівни­­ка, ділової культури мовлення, етики взаємовідносин між викладачем і студентом, когнітивних здібностей особистості, роботи із обдарованими студентами, особливостей самостійної позааудиторної роботи студентів із медичних (клінічних) дисциплін та формування позитивних моральних якостей студентів коледжу за допомогою залучення їх до волонтерської діяльності. Виступили на засіданні такі досвідчені фахівці: Міскевич Вікторія Віталіївна (заступник директора з виховної роботи), Павленко Ніна Йосипівна ( голова циклової комісії гуманітарних дисциплін), Легконець Валентина Василівна ( завідувач відділення підвищення кваліфікації) та Тіт Наталія Вікторівна (методист).

A bove maiore discit arare minor.