«Знавці патоморфології та патфізіології»

  • Категорія запису:Новини

125 бе­рез­ня 2015 р.  сту­ден­ти 2 кур­су Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу у рам­ках  де­ка­ди цик­ло­вої ко­мі­сії при­род­ни­чо-на­у­ко­вих дис­цип­лін ма­ли мож­ли­ві­сть про­я­ви­ти свої знан­ня в кон­кур­сі «Знав­ці па­то­мор­фо­ло­гії та пат­фі­зі­о­ло­гії».

В да­но­му кон­кур­сі прий­ма­ли уча­сть чо­ти­ри ко­ман­ди з таких груп: Ал (9), Бл (9), Вл (9) та Ал (11).  Кон­курс  про­хо­див у три ета­пи. На  І ета­пі –  кож­на ко­ма­нда роз­в’я­зу­ва­ла два зав­дан­ня (си­ту­а­цій­ні за­да­чі, ха­рак­те­ри­с­ти­ка слай­дів мак­ро­пре­па­ра­тів).

Кожна команда готувала до  ІІ етапу конкурсу «Турбота про здоров’я – найкращі ліки» санітарний бюлетень на тему, яку вважала найактуальнішою і один  з учасників команди розповідав про профілактику даного захворювання. На  ІІІ етапі  під назвою «Завдання супернику»  кожна команда мала можливість дати запитання або ж  завдання для своїх опонентів. Учасників конкурсу оцінювало кваліфіковане журі, до складу якого увійшли  викладачі Тіт Наталія Вікторівна, Бойко Людмила Миколаївна, Гордійчук Любов Олександрівна .

За підсумками конкурсу «Знавці патоморфології та патфізіології» журі визначило переможців. Перше місце присвоєно команді  групи  – Бл (9), друге  місце розділили  команди  груп – Вл (9) і Ал (9),  третє місце – команда групи Ал(11).

Учасники команд проявили не лише глибокі знання, а й здібності до творчої пошукової роботи, організаторські задатки та командний дух. Конкурс поглибив та зміцнив знання  і ще більше заохотив студентів до вивчення навчальної дисципліни.

Підготувала: викладач Гордійчук Л.О.