Вес­на по­чи­на­єть­ся з Шев­чен­ка

  • Категорія запису:Новини

IMG_0710У вів­то­рок, 10 бе­рез­ня, в ак­то­вій за­лі ме­дич­но­го ко­ле­джу від­бу­вся ви­хов­ний за­хід,  те­ма яко­го: «Вес­на по­чи­на­єть­ся з Шев­чен­ка…». Про­ве­ли її сту­ден­ти ІВЛ(9) кур­су за до­по­мо­гою вик­ла­да­ча ук­ра­їн­ської  лі­те­ра­ту­ри Лі­сов­ської Юлії Ана­то­лі­їв­ни, зас­туп­ни­ка ди­рек­то­ра з ви­хов­ної ро­бo­ти  Міс­ке­вич  Вік­то­рії Ві­та­лі­їв­ни та ке­рів­ни­ка  гру­пи Лег­ко­нець  Ва­лен­ти­ни Ва­си­лів­ни.
Кожне нове покоління покликане заново відкривати себе і свою духовну спадщину – тобто відкривати Шевченка.
Були продемонстровані різноманітні відеоматеріали про Шевченка, зокрема думки дубенських письменників про нього, крилаті вислови, які ввійшли в історію. Пролунав «Заповіт» різними мовами у виконанні студентів перших курсів.
Тарас Григорович Шевченко – це непересічна особистість, він став генератором ідеї єднання українського народу, державності.
«Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна».