Школа навчає!

IMG_073811 бе­рез­ня вик­ла­да­чі ко­ле­джу взя­ли ак­тив­ну у­часть в за­сі­дан­ні „Шко­ли пер­спек­тив­но­го пе­да­го­гі­чно­го дос­віду та нас­тав­ни­цтва”, яка уже впро­довж ба­га­тьох ро­ків да­є мож­ли­вість пе­да­го­гіч­ним пра­ців­ни­кам ко­ле­джу ви­в­ча­ти досвід сво­їх ко­лег з пи­тань впро­ва­джен­ня но­віт­ніх тех­но­ло­гій про­фе­сій­ної під­го­тов­ки сту­ден­тів – ме­ди­ків та по­пу­ля­ри­зу­ва­ти влас­ні до­сяг­нен­ня. Ці­ка­ви­ми, пов­чаль­ни­ми та пе­ре­кон­ли­ви­ми бу­ли на­ступ­ні те­ма­тич­ні по­ві­дом­лен­ня :

1. Реалізація ідей педагогічного співробітництва в процесі вивчення внутрішньої медицини.Доповідач голова циклової комісії клінічних дисциплінтерапевтичного профілю Ткачук Н. І.

2. Особливості розробки навчальних посібників із клінічних дисциплін. /Презентація навчального посібника із хірургії для студентів 3 – 4 курсів відділення  „Лікувальна справа” „Алгоритми виконання практичних навичок”/.Доповідач голова циклової комісії клінічних дисциплінхірургічного профілю Романюк І. В.

3. Основні напрямки гуманізації професійної освіти  студентів – медиків на заняттях клінічних дисциплін педіатричного профілю.Доповідач голова циклової комісії клінічних дисциплінпедіатричного  профілю Андрощук В. М.

4. З досвіду підготовки та використання навчально – контролюючих відео програм в процесі формування професійних знань та навичок з спеціальних дисциплін акушерського профілю.Доповідач голова циклової комісії клінічних дисциплінакушерського профілю Лисецька О. Ф.

 Керівник „Школи перспективного педагогічного досвіду та наставництва”, викладач вищої кваліфікаційної категорії, методист П. Й. Гаращак.