ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АКУШЕРСЬКО-ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблемна тема над якою працюють викладачі циклової комісії:

«Мотивація студентів до навчальної діяльності як важлива складова на шляху до успіху»

 Склад циклової комісії:

Лисецька Олена Федорівна – голова ЦК, викладач акушерства, гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічні  звання:  “викладач-методист”;

Герасимчук Наталя Анатолівна викладач акушерства, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Мандзюк Павла Олександрівна – викладач офтальмології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Кравець Надія Романівна викладач оториноларингології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”;

Коба Людмила Йосипівна  – викладач акушерства,  невідкладних станів в акушерстві та гінекології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічні  звання:  “викладач-методист”, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Котуль Ілона Охрімівнавикладач акушерства, гінекології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Палійчук Ростислав Ілліч – викладач хірургії,  невідкладних станів в хірургії, онкології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Стрикель Олексій Аполінарович – викладач військово-медичної підготовки та медицинм надзвичайних станів (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”;

Табачук Віталій Петрович – викладач анестезіології і реанімації (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”.

До складу циклової комісії акушерсько-хірургічних дисциплін  входять викладачі, які мають достатньо великий досвід роботи у практичній діяльності та виявляють високий рівень педагогічної компетентності. 50% викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Викладачі циклової комісії забезпечують підготовку студентів з таких навчальних дисциплін, як: акушерство, гінекологія, репродуктивне здоров`я та планування сім`ї, хірургія з основами онкології, онкологія, анестезіологія і реанімація, оториноларингологія, офтальмологія,   військово-медична підготовка та медицина надзвичайних станів, невідкладні стани в акушерстві, гінекології та хірургії.

 

На засіданнях циклової комісії розглядаються питання щодо вдосконалення освітнього процесу, ретельно планується навчально-методична робота. Викладачі спрямовують освітній процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впроваджують компетентнісно – діяльнісний підхід, формують у студентів клінічне мислення. Викладачі володіють методикою проведення ділових ігор, практичного тренінгу. На час дистанційного навчання  використовують освітні платформи на електронних носіях, на яких завантажені всі матеріали для полегшення пошуку студентами матеріалів в умовах карантину та воєнного часу.

Завдання циклової комісії – акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

Основні завдання, над якими працює циклова комісія клінічних дисциплін:

 • формування компетентних, конкурентоздатних на ринку праці спеціалістів у галузі медицини;

 • впровадження новітніх технологій навчання при вивченні дисциплін циклу;

 • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

 • організація самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти з використанням цифрових технологій;

 • реалізація освітнього процесу на принципах студентоцентрованого навчання.

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти на цикловій комісії, є:

 • професійна підготовка викладачів;

 • сучасне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, використання інноваційних форм і методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів;

 • наявність системи об’єктивного контролю й оцінювання рівня знань студентів;

 • застосування сучасних освітніх технологій в освітньому процесі;

 • залучення викладачів і студентів до пошукової діяльності;

 • відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам;

 • належне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

 • забезпеченість науковою та методичною  літературою, що відповідає сучасним вимогам;

 • спрямованість викладання на формування соціальних якостей майбутнього фахівця-медика;

 • стимулювання самостійної роботи студентів, яка включає різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності і здійснюється особисто студентами на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням їх індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей.

Велика  увага приділяється розвитку особистісних якостей студентів, сприяння формуванню грамотного фахівця, який прагне до постійного самостійного підвищення своєї професійної компетентності.

Заняття проводяться на високому методичному рівні; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання та забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів.

Викладачі застосовують технологію розвитку критичного мислення, при цьому використовують такі форми роботи як опрацювання інформації, розв’язання ситуаційних задач, проблем, вибір раціональних способів діяльності. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

В освітньому процесі значну увагу приділяють питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками, пошуковій роботі студентів, заохоченню до активної самостійної діяльності та розвитку.

Викладачі циклової комісії постійно впроваджують в навчальний процес нові інформаційні технології, творчо підходять до використання відео матеріалів. Колектив циклової комісії працює над вдосконаленням комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, використання сучасних методів навчання та контролю.