СТУДЕНТСЬКА РАДА

Студентська рада – це об’єднання. Перш за все, об’єднання студентів. Об’єднання думок. Об’єднання ідей. Об’єднання навчальної і творчої справи. Об’єднання різносторонніх, зовсім не схожих напрямків роботи.

       Ядром студентства нашого коледжу – є органи студентського самоврядування, діяльність яких спрямована на удосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості знань, виховання духовності і культури здобувачів освіти, зростання у них соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

      Студентське самоврядування в Дубенському медичному коледжі діє відповідно до Положення про студентське самоврядування  у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України та Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про студентське самоврядування у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Студентське самоврядування у Дубенському фаховому медичному коледжі є гарантованим державою правом студентів, самостійно або через виконавчий орган студентського самоврядування, Студентську раду коледжу, вирішувати питання з метою забезпечення реалізації, передбачених Законом України «Про фахову передвищу освіту» прав та обов’язків студентів, сприяння гармонійного розвитку їх особистості, формування навичок майбутнього організатора, керівника.

        Проблеми розвитку студентського самоврядування сьогодні є досить актуальними. Адже, як відомо, Закон України про фахову передвищу освіту надає органам самоврядування у навчальних закладах досить широкі повноваження. Участь у студентському самоврядуванні дає змогу кожній молодій людині виявити свою громадянську позицію, по-друге, це сприяє демократизації відносин між викладачами та студентами, робить їх стосунки більш партнерськими, і, по-третє, робота органів самоврядування допомагає виявляти студентських лідерів, робити студентське життя більш насиченим і цікавим.

Основні завдання органів студентського самоврядування навчального закладу, це:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації освітнього процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– організація співробітництва зі студентами інших  навчальних закладів та участь у молодіжних організаціях.

Рада студентського самоврядування нашого коледжу має таку структуру:

– голова Студентської ради та заступник голови;

– навчально-організаційний сектор ;

– сектор культурно-просвітницької роботи;

– сектор соціально-побутовий та волонтерської роботи;

– сектор спортивно-оздоровчої роботи;

– інформаційний сектор .

       Студенти, які є членами ради – це талановиті, креативні та амбіційні люди, що старанно і наполегливо діляться своїми ідеями та натхненням з кожним студентом. Саме вони беруть активну участь в організації посвяти першокурсників у студенти, в урочистостях з нагоди Дня працівника освіти, Дня медичного працівника, Міжнародного дня студента. Також члени ради студентського самоврядування організовують і проводять інтелектуальні квести, оформлюють стилізовані фотозони з нагоди різних свят. Лідери студентського самоврядування висвітлюють всі ці події в мережі Facebook та Instagram.

Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція, на якій:

 • ухвалюється Положення про студентське самоврядування коледжу, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 • формується і затверджується склад виконавчого органу студентського самоврядування – Студентської ради (кандидати в члени Студентської ради коледжу попередньо обираються в академічних групах, з квотою 3 кандидати від 30 студентів) та обирається голова і його заступник, визначається термін їх повноважень;
 • Студентська рада є колегіальною і формується на засадах представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • спільно з Первинною профспілковою організацією студентів обираються представників зі складу студентів для участі в засіданнях педагогічної ради коледжу;
 • один раз на рік заслуховується звіт голови Студентської ради і виноситься ухвала щодо її діяльності;
 • розглядаються найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

        Засідання Студентської ради проводяться щомісячно, де обговорюються питання організації та проведення дозвілля, форми співпраці з міським відділом у справах сім’ї та молоді, спортивно-масової роботи тощо.

Голова Студентської ради є членом приймальної комісії, Педагогічної ради, методичного об’єднання керівників академічних груп.

         Таким чином, студентське самоврядування є засобом реалізації студентством своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією коледжу та у співпраці з нею. Завдяки студентським ініціативам визначаються нові напрямки розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалюється освітній процес.

          Студентська рада Коледжу (Студрада) – команда ініціативних, креативних, творчих та самовідданих студентів, які працюють задля цікавого дозвілля, налагодження побутових умов в гуртожитку, пропаганди здорового способу життя серед всієї студентської молоді.

          А найголовніше – це саме ті представники студентського самоврядування, які готові витрачати свій вільний час на те, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, та клопотаннями від імені молоді до адміністрації Коледжу, допомагати вирішувати будь-які проблеми та труднощі, підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо!

КОМІСІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

         Робочими органами студентського самоврядування в коледжі є комісії. Роботу кожної організовує і контролює відповідний голова комісії. Голів комісій призначає та звільняє голова Студентської ради. Членом комісії може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного сектору.

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створені комісії::

 •  навчально-наукова
 • комісія з питань соціального і правового захисту студентів
 • спортивно-оздоровча
 • прес-центр
 • культурно-просвітницька

  Навчально-наукова комісія

 • підтримує зв’язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчально-виховної роботи, завідувачем відділення з метою вдосконалення освітнього процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
 • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в предметних гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами;
 • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
 • забезпечує контроль відвідування занять студентами;
 • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять.

 Соціального і правового захисту:

 • забезпечує створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів;
 • підтримує зв’язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;
 • забезпечує участь студентів у благодійних акціях

Спортивно-оздоровча:

 • пропагує здоровий спосіб життя серед студентської молоді;
 • співпрацює з керівником фізичного виховання, спортивних секцій тощо;
 • ініціює та   проводить   загальноколеджні   заходи   спортивно-масового характеру;

  Прес-центр:

 • акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, Інтернет ресурси тощо;
 • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;
 • забезпечує розробку та виготовлення стендів, листівок, буклетів,
 • висвітлює інформацію проведених заходів на сайті коледжу, соцмережах.

 Культурно-просвітницька:

 • вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, походи тощо);
 • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
 • ініціює та   проводить   загальноколеджні   заходи   культурно-масового характеру;
 • надає пропозиції керівництву коледжу, заступнику директора з навчально-виховної роботи та завідувачу відділення щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків.

Отож, студентське самоврядування у нашому коледжі дає можливість виявити справжніх студентських лідерів, зробити студентське життя більш яскравим і насиченим, допомогти кожному студенту розкрити свої здібності і обдарування.