ВІДДІЛ КАДРІВ

Відділ кадрів є структурним підрозділом ВП “Дубенський фаховий медичний коледж” КЗВО «Рівненська медична академія» РОР та підпорядковується директору коледжу. У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, наказами МОН і МОЗ України, Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, розпорядженнями та наказами директора коледжу.

 Основними завданнями та функціями відділу кадрів є:

 • Підготовка наказів і розпоряджень відповідно до номенклатури справ відділу кадрів.
 • Організація та забезпечення комплектування коледжу трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації за потребою спільно з керівниками підрозділів.
 • Організація документообігу для забезпечення оперативного і чіткого виконання в роботі з кадрами.
 • Здійснення персонального та статистичного обліку працівників усіх категорій для систематизації та аналізу даних кадрової роботи, складання встановленої звітності з кадрових питань.
 • Документальне оформлення трудових відносин ( прийняття, переведення, звільнення) працівників коледжу згідно вимог трудового законодавства.
 • Контроль за наявністю Положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій співробітників.
 • Оформлення та ведення особових справ працівників. Ведення штатного формуляру керівників, наукових, науково-педагогічних та педагогічних кадрів коледжу.
 • Оформлення, ведення та облік трудових книжок працівників. Оформлення та облік надання відпусток.
 • Здійснення обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників коледжу. Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку та станом трудової дисципліни працівників коледжу.
 • Здійснення розрахунку трудового та спеціального стажу для всіх категорій працівників.
 • Забезпечення підготовки документів, необхідних для призначення пенсій.
 • Оформлення, облік та видача довідок про стаж та місце роботи.
 • Оформлення в установленому порядку листів тимчасової втрати працездатності для передачі їх до бухгалтерії.
 • Організація табельного обліку в структурних підрозділах.
 • Участь у робочих групах (комісіях) з розробки Колективного договору, Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Формування структури коледжу в межах повноважень, покладених на відділ кадрів.
 • Підготовна та подання до галузевих та державних установ необхідних документів для нагородження працівників у відповідності з рішення кадрової комісії, ведення відповідного обліку.
 • Ведення та наповнення програмних комплексів в межах функцій відділу кадрів, автоматизованої системи управління «Облік медичних кадрів України»
 • Організація виконання та зберігання, передача до архіву документальних матеріалів у відповідності до номенклатури справ у відділ кадрів.