Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є однією з основних компонент забезпечення якості медичної освіти, і як наслідок, конкурентоспроможності випускників Дубенського фахового медичного  коледжу на ринку праці міста та області.

На сучасному етапі реформування медицини особливої уваги набуває формування професійної компетентності під час навчання, в тому числі під час практичного навчання, яке органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання здобувачів фахової передвищої освіти у  медичному коледжі.

    Система практичної підготовки є важливою складовою формування професійних умінь і засвоєння навичок медичної професії. Це дозволяє здобувачу фахової передвищої освіти набути досвід професійної діяльності, сформувати у нього професійні якості особистості та відповідальне ставлення до обраної професії.

В практичній підготовці студентів поряд з традиційними методами навчання викладачі коледжу широко використовують інноваційні педагогічні технології, такі як проблемно-орієнтоване та командно-орієнтоване навчання, проєктні технології, навчання на основі клінічного випадку, інтегроване навчання, інформаційно-комунікаційні та комп’ютерні технології,  практичний тренінг, які сприяють формуванню високого рівня фахової компетентності у студентів.

Навчальні кабінети Дубенського фахового медичного коледжу є основною матеріально-технічною базою для проведення лекцій, семінарських, практичних занять, навчальної практики, місцем для індивідуальної та самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти, позааудиторної роботи студентів, місцем організації та проведення навчальних, методичних, виховних та інших заходів.

    На базі навчальних кабінетів здобувачі фахової передвищої освіти мають  можливість опанувати та вдосконалити техніку виконання медичних маніпуляцій з усіх клінічних дисциплін.

Покращенню якості практичної підготовки студентів сприяє використання можливостей тренажерного кабінету, кабінетів клінічних дисциплін для самопідготовки студентів у позааудиторний час.

У навчальних кімнатах на базах закладів охорони здоров’я є необхідна кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін, відпрацювання практичних навичок з обстеження, догляду та надання невідкладної допомоги пацієнтам у разі відсутності профільних пацієнтів  у відділеннях стаціонару. Під час освітнього процесу можливості практичних баз використовуються в повній мірі.

Практична підготовка студентів коледжу здійснюється через навчальну, виробничі та переддипломну практики, є основою професійної підготовки майбутніх фахівців і проводиться у відповідності з діючими навчальними планами і програмами на оснащених належним чином навчальних базах практики.

Важливим розділом практичної роботи є участь студентів у гуртках професійного спрямування, пошукова та дослідницька робота у яких, сприяє поглибленому вивченню фахових дисциплін.

Оптимальною формою практичного навчання та  обов’язковою складовою професійної підготовки майбутніх медичних фахівців у Дубенському фаховому медичному коледжі є організація та проведення практичних тренінгів з клінічних дисциплін.

Ефективність тренінгів у медичних закладах освіти доведена тим, що у здобувача освіти формуються професійні компетентності, уявлення, погляди і цінності, які сприймаються як власні, а не нав’язані ззовні і відповідають очікуванням – забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці, можливості реалізувати свій інтелектуальний потенціал.

Під час проведення практичного тренінгу можна досягти підвищення якості підготовки молодих фахівців; зниження числа професійних помилок; забезпечити швидке входження в професію, відповідно до  вимог зовнішніх стейкхолдерів.