Передвиборча програма кандидата на посаду директора

вищого комунального навчального закладу

„Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради

Венгрин Надії Олексіївни

 

Вважаю, що діяльність вищого навчального закладу має бути спрямована на забезпечення потреб, прав та інтересів усіх учасників навчально-виховного процесу, які навчаються і навчають, організовують цікаве та змістовне дозвілля, займаються освітою, наукою і питаннями, які забезпечують вирішення навчально-наукових і виховних проблем, надають медичну допомогу. Тому визначальним для Дубенського медичного коледжу на період 2015–2020 роки є забезпечення сталого розвитку коледжу у сфері освітньої, наукової, культурної та міжнародної діяльності.

Подальший розвиток навчального закладу як центру здобуття професійної освіти з актуальних витребуваних напрямів медичної науки дозволяє виділити стратегічні напрямки діяльності коледжу.

На мою думку, стратегічними напрямками діяльності коледжу є:

  1. Формування іміджу колежу як сучасного відкритого для громадськості, конкурентноспроможного на ринку праці освітнього закладу .
  2. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування компетентності, що визначається конкурентоспроможністю випускників в Україні та світі.
  3. Сприяння становленню гармонійності особистості, активного члена суспільства, патріота України з почуттям громадянської самосвідомості, свободи та честі.
  4. Розширення міжнародних зв’язків.
  5. Всебічний розвиток потенціалу креативності науково-педагогічних та медичних працівників коледжу.
  6. 6. Створення сучасної інфраструктури та системи управління, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності закладу.
  7. Створення в колективі ефективної моделі соціального партнерства.

 

В освітній діяльності:

– забезпечення інтеграції навчального, наукового та професійного процесу;

– участь у розробці державних стандартів освіти нового покоління;

– об’єднання зусиль, можливостей потенціалу інноваційних структур задля формування взаємоузгоджених дій на покращення якості регіональної освіти, її конкурентоспроможності;

– творчий розвиток викладачів, студентів, медичних працівників, спрямований на організацію науково-дослідної роботи через участь їх у конкурсах, конференціях, симпозіумах, тренінгах;

– забезпечення системного використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі;

– створення центру навчально-тренінгових технологій та навчально-методичного центру з паліативної допомоги;

– проведення всеукраїнських та регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій з актуальних питань освіти та медицини;

– здійснення модернізації освітньої діяльності на основі інтеграції традиційних і новітніх навчальних технологій;

– розширення контенту дистанційної форми навчання;

– оновлення офіційного сайту коледжу;

– підготовка підручників та навчальних посібників нового покоління;

– удосконалення ефективності роботи відділення паліативної медицини (хоспіс);

– створення ефективної системи професійного удосконалення та кваліфікації медичних фахівців;

– налагодження співпраці з Київською патріархією та Рівненською єпархією УПЦ КП та іншими релігійними конфесіями;

– оптимізація роботи музею коледжу;

– покращення якості бібліотечної роботи.

 У виховному процесі:

– створення організаційних та економічних умов для функціонування студентського самоврядування;

– забезпечення можливості кожному студенту під час навчання та у вільний від навчання час розвивати свій талант і здібності;

– сприяння участі органів студентського самоврядування у прийнятті найбільш важливих рішень коледжу;

– регулярне проведення та аналіз анонімних опитувань студентів щодо якості навчально – виховного процесу;

– розвиток волонтерського руху на засадах милосердя, чуйності з метою  вирішення проблем людей з особливими потребами;

–  реалізація програми здорового способу життя серед студентів і працівників коледжу та активної пропаганди її серед населення.

У сфері міжнародних зв’язків:

– поглиблення співпраці в рамках уже існуючих угод з Білоруським медичним державним коледжем та Варшавським інститутом планування родини;

– участь у міжнародних освітніх та наукових проектах, конференціях;

– розширення програм міжнародного співробітництва.

У розвитку матеріально-технічної  бази:

– створення сучасної інформаційної інфраструктури;

– придбання сучасних багатофункціональних муляжів, симуляторів та засобів догляду за важкохворими, збереження наявної матеріально-технічної бази;

– запровадження енергозберігаючих технологій;

– проведення реконструкції, ремонту, модернізації приміщень коледжу та будівництво спортивних об’єктів;

– благоустрій територій коледжу;

– підтримка на належному рівні дієздатності усіх систем забезпечення для нормального функціонування закладу;

– розробка і реалізація заходів для ремонту студентського гуртожитку та приміщень відділення паліативної медицини (хоспіс);

– збільшення площі матеріально-технічної бази коледжу.

         В управлінській діяльності:

– приведення управлінської вертикалі коледжу до вимог чинного антикорупційного законодавства з метою недопущення корупційних дій;

– стратегічне прогнозування, проведення маркетингових досліджень ринку праці та постійний моніторинг ринку освітянських послуг, вивчення світового досвіду та передових освітянських технологій і застосування їх у повсякденній роботі;

– удосконалення системи управління шляхом оптимізації процесу взаємодії підрозділів навчального закладу;

– створення автоматизованої системи управління навчальним закладом;

– збереження кадрового балансу за рахунок досвідчених і молодих викладачів, створення сприятливих умов для творчого росту молоді.

 

 У соціальній сфері:

– створення комфортних умов праці для кожного працівника  і студента, виходячи з сучасних потреб і вимог ;

– збереження критеріально-обґрунтованої і практично-випробуваної системи надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги усім працівникам коледжу;

– своєчасне забезпечення всіх соціальних виплат студентам і працівникам;

– покращення умов проживання та побуту студентів у гуртожитку;

– забезпечення спецодягом працівників служб обслуговування, яким це передбачено чинним законодавством.

В економічно-фінансовій діяльності:

– досягнення  фінансової стабільності за рахунок диверсифікації;

– забезпечення стабільності фінансових надходжень з різних джерел формування спеціального фонду;

–  економія фінансових та матеріальних ресурсів;

– зважене управління витратною частиною бюджету, оптимізація витрат;

– участь у грантових проектах, співпраця з благодійними організаціями, фондами, меценатами тощо;

– прозоре і раціональне використання всіх коледжних ресурсів.

  Переконана, що  завдяки співпраці з усіма структурними підрозділами коледжу на взаємній довірі, підтримці, взаєморозумінні, згуртованості, ми зможемо досягти стратегічної мети – зберегти і розбудувати коледж , який здійснює інноваційну освітню діяльність, у якому навчаються та працюють, відпочивають, розвиваються та самовдосконалюються студенти та викладачі, медичні працівники, які цінують традиції, орієнтуються на кращі європейські освітні та наукові досягнення, на сучасні потреби і запити вітчизняного цивілізаційного процесу.

З повагою                         Надія Венгрин