Відділення – основний організаційний і навчальний структурний підрозділ медичного коледжу, що об’єднує викладачів циклових комісій, студентів, аудиторії і лабораторії.       Відділення відноситься до робочих та дорадчих органів, яке функціонує з метою  оперативного вирішення основних питань діяльності освітнього закладу. Робота відділення сприяє кращій та ефективнішій організації навчальної, наукової та виховної роботи.

У своїй діяльності відділення керується законодавчими та нормативними актами: Законами України: «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж», а також Статутом коледжу, наказами та розпорядженнями директора коледжу, рішеннями педагогічної та методичної ради коледжу.

     Відділення планує свою діяльність на основі річних планів, укладених відповідно до нормативних документів, що визначають роботу циклових комісій. Завідувач організовує навчальну, навчально-методичну та виховну роботу на відділенні, забезпечує дотримання порядку відповідно до правил внутрішнього розпорядку освітнього закладу. Функціональні обов’язки завідувача відділенням визначаються посадовими інструкціями. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ

     Керівництво відділенням здійснює завідувач відділення.

Відділення має власну назву, закріплені за ним директором коледжу приміщення, майно тощо.

Завідувач відділенням веде документацію, яка відображає планування, зміст, організацію та контроль навчально-виховного процесу, а саме:

 • стандарти освіти по освітніх програмах;
 • план роботи відділення на поточний рік;
 • накази, інструктивні листи МОН України;
 • розпорядження по відділенню;
 • матеріали екзаменаційних сесій;
 • журнали обліку роботи академгруп;
 • залікові та екзаменаційні відомості обліку підсумкових семестрових контролів;
 • помісячні відомості про відвідування занять студентами, у т.ч. зведений облік;
 • медичні довідки, заяви які подаються студентами;
 • журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів по академічних групах;
 • залікові книжки студентів;
 • індивідуальні навчальні плани студентів;
 • навчальні картки студентів, які здаються до архіву коледжу.

До складу відділення входять викладачі циклових комісій, які обслуговують освітні програми відділення.

На відділенні створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студентів, формуванню у них навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування розв’язують питання, що належать до їх компетенції. 

Відділення має такі права і повноваження:

 • здійснення повного циклу навчальної, методичної та виховної роботи;
 • контроль за виконанням робочих навчальних планів відповідно до освітніх програм;
 • підготовка документів для призначення академічної стипендії, а також клопотання перед стипендіальною комісією про призначення студентам стипендій та подання студентів за успіхи у навчанні, громадському житті відділення, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та (або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації коледжу щодо накладання стягнень чи відрахування студентів відділення;
 • профорієнтаційна робота з вступниками до коледжу;
 • участь у проведенні виховної роботи зі студентами, які проживають у гуртожитку;
 • утримання майна в належному технічному та санітарному стані;
 • забезпечення діловодства та документообігу відділення;
 • організація заходів із безпеки життя і здоров’я студентів під час навчальних занять та позааудиторної роботи.

ОСНОВНА МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

Головними завданнями відділення є:

 • підготовка фахових молодших бакалаврів відповідно до вимог стандартів освіти;
 • забезпечення високої якості підготовки фахівців;
 • виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;
 • сприяння розвитку фахової передвищої освіти, формування сучасного освітнього процесу;
 • співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до освітніх програм;
 • створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • координація навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи відділення;
 • поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури;
 • сприяння в наданні матеріальної та соціальної допомоги студентам відділення;
 • відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;
 • пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя студентів.

Основними напрямками діяльності відділення є:

 • реалізація стандартів освіти;
 • забезпечення реалізації навчальних планів підготовки фахівців;
 • планування, організація та методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів відповідно до освітніх програм, сприяння працевлаштуванню випускників;
 • інтенсифікація процесу навчання, впровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій;
 • інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності студентів, організація практик та контроль за їх проходженням;
 • допомога при формуванні органів студентського самоврядування, сприяння студентським організаціям у забезпеченні норм та нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитку;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у студентських групах відділення, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України, обраної професії;
 • удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю, посилення ролі керівників академічних груп у процесі виховання студентів;
 • організація і проведення виховної, культурної, духовно-освітньої, спортивно-масової роботи зі студентами відділення;
 • дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками і студентами відділення;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та безпечних умов проведення освітньої діяльності.

Документація відділення

Відділення повинно мати планову, нормативну, облікову та звітну документацію. 

До складу документації входять:

 1. План роботи завідувача відділення на поточний рік.
 2. Копії наказів по коледжу.
 3. Копії розпоряджень по коледжу.
 4. Папка розпоряджень по відділенню.
 5. Робочі навчальні плани освітніх програм.
 6. Графік освітнього процесу на поточний навчальний рік.
 7. Інформаційне забезпечення спеціальності (забезпечення спеціальності навчальною літературою, періодичними виданнями, прикладними програмами).
 8. Розклад занять навчальних груп.
 9. Зайнятість викладачів по семестрам.
 10. Журнали навчальних занять груп відділення.
 11. Зведені семестрові інформаційні відомості успішності та відвідування навчальних груп по відділенню.
 12. План роботи педагогічної ради коледжу.
 13. План роботи адміністративної ради коледжу.
 14. Графіки проведення консультацій та додаткових занять.
 15. Графіки проведення консультацій до екзаменів та підготовки до ЄДКІ та ЗНО.
 16. Списки студентів, які потребують соціальної допомоги (сироти, напівсироти, інваліди, Чорнобильська зона, діти учасників АТО тощо).
 17. Списки студентів відділення схильні до правопорушень.
 18. Списки обдарованої молоді відділення, які потребують додаткової допомоги для розвитку їх таланту.
 19. Розгорнуті списки студентів груп відділення.
 20. Списки студентів, які навчаються по державному замовленню та на контрактній основі.
 21. Папка копій службових, пояснень студентів тощо.
 22. Потоколи засідань студентської ради коледжу.
 23. Матеріали індивідуальної роботи зі студентами та батьками.

 До складу облікової документації входять:

 • облік відвідування занять та успішності студентів;
 • облік руху контингенту студентів;
 • екзаменаційні та залікові відомості;
 • індивідуальні навчальні плани студентів;
 • навчальні картки студентів;
 • журнали академічних груп.

 До складу звітної документації входять:

 1. Звіти керівників академічних груп за підсумками семестру;
 2. Рейтингові списки студентів для призначення академічної стипендії та матеріали розрахунку рейтингового балу;
 3. Зведені відомості успішності за підсумками семестру.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВІДДІЛЕННЯ

 Контроль за діяльністю відділення здійснює директор коледжу та його заступники.

Завідувач відділення звітує про свою діяльність перед педагогічною радою коледжу, директором та його заступниками (у частині виконання закріпленого за ними напрямку діяльності).

Контроль за діяльністю відділення та перевірка певних видів його роботи може здійснюватися за рішенням директора або його заступників.