НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основним завданням навчально-методичної роботи коледжу є  підготовка в нових умовах викладача, який би творчо впроваджував ідеї інтерактивного, особистісно орі­єнтованого навчання.  Методичний кабінет постійно шукає сучасні форми і методи роботи.

ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ Є:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання  циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • показові заняття; 
 • засідання «школи молодого викладача»;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 • Основні напрямки методичної роботи.
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Роль і місце самостійної роботи студентів  у системі організації навчального процесу.
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Результати проведення тижнів (декад) циклових комісій.
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМНІ СЕМІНАРИ, СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

Розглядають питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:

 • Компетентнісний підхід до організації навчання та формування в молоді ключових компетентностей.
 • Нові стандарти фахової передвищої освіти в Україні.
 • Створення та ефективне використання навчально-методичних матеріалів як необхідна складова професійної компетентності викладача.

ТИЖНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

Проводяться відповідно до плану методичної роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

Підібрано матеріали для організації підвищення кваліфікації та атестації викладачів.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення показових занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.