Витяги

Ліцензії та сертифікати

Положення

Положення про Відокремлений підрозділ “Дубенський фаховий медичний коледж” комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради

Положення про внутрішній моніторинг освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про відділення підвищення кваліфікації

Положення про відділ кадрів

Положення про порядок надання академічної відпустки

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників

Положення про перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідацію академічної різниці

Положення про школу професійної адаптації викладача-початківця

Положення про стипендіальну комісію

Положення про бібліотеку

Положення про дистанційне навчання

Положення про вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

Положення про сайт

Положення про навчальний кабінет (лабораторію)

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про методичний кабінет

Положення про методичну раду

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про проведення попереднього, передекзаменаційного тестування та прекроку з медичних дисциплін

Положення про єдині вимоги щодо ведення журналів навчальних занять

Положення про циклову комісію

Положення про старостат

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про державну атестацію студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії

Положення про спортивну кімнату

Положення про студентське самоврядування

Положення про атестацію навчальних кабінетів

Положення про відділення за ліцензованими спеціальностями Лікувальна справа та Акушерська справа

Положення про гуртожиток

Положення щодо протидії булінгу

Положення про психологічну службу

Положення про адміністративну раду

Положення про самостійну позааудиторну роботу студентів

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять

Положення про організацію і проведення профорієнтаційної роботи

Положення про порядок надання платних послуг

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів освітньо-професійних програм здобувачами освіти

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників

Положення про опитування учасників освітнього процесу

Положення про порядок визнання результатів неформальної освіти

Положення про норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, організаційної роботи