КОМІСІЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

КОМІСІЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ ВП «Дубенський фаховий медичний коледж»   є складовою навчально-методичного підрозділу ВП «Дубенський фаховий медичний коледж»,  створена  відповідно до ст.17 п.2 розділу IV «Забезпечення якості фахової передвищої освіти» Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 року №2745-VIII.

СКЛАД КОМІСІЇ  ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Голова комісії – КОБА Людмила Йосипівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Заступник  голови комісії – ВАСИЛЕВИЧ Іванна Миколаївна – завідувач відділення за ліцензованими спеціальностями «Лікувальна справа» та «Акушерська справа».

 

Члени комісії забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти:

ТКАЧУК Ольга Миколаївна – завідувач відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;

РУЖНІЛОВ Віктор Олексійович –  керівник фізичного виховання;

БОЙКО Людмила Миколаївна –  голова циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

ШВИДКО Юлія Володимирівна – голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін;

ТКАЧУК Наталія Іванівна – голова циклової комісії терапевтично-педіатричних дисциплін;

ЛИСЕЦЬКА Олена Федорівна – голова циклової комісії акушерсько-хірургічних дисциплін.

НЕЧИПОРИК Юрій Володимирович – здобувач освіти

ПАНАСЮК  Тетяна Валеріївна – здобувач освіти

ПРОКОПЧУК Діана  Юріївна – здобувач освіти

СЕМЕНЮК Тетяна Василівна – здобувач освіти

 

ГРУПИ МОНІТОРИНГУ

Склад групи

КОБА Людмила Йосипівна – керівник ради, заступник директора з навчально-виховної роботи

ВАСИЛЕВИЧ Іванна Миколаївна – завідувач відділення за ліцензованими спеціальностями «Лікувальна справа» та «Акушерська справа»

ТКАЧУК Ольга Миколаївна – завідувач відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

 

Політика забезпечення якості освіти

 • відповідність результатів навчання здобувачів освіти державним стандартам освіти;
 • партнерство у навчанні та професійній взаємодії;
 • дотримання академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • інформаційна відкритість діяльності Коледжу;
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти;
 • реалізація академічної свободи педагогічних працівників.

Моніторинг знань здобувачів освіти

 • моніторинг успішності здобувачів освіти;
 • аналіз системи оцінювання здобувачів освіти.

Склад групи

ШВИДКО Юлія Володимирівна – голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін;

ТКАЧУК Наталія Іванівна – голова циклової комісії терапевтично-педіатричних дисциплін;

ЛИСЕЦЬКА Олена Федорівна – голова циклової комісії акушерсько-хірургічних дисциплін.

ПАНАСЮК Тетяна Валеріївна – здобувач освіти

 

Моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм

Положення про освітньо-професійну програму

Моніторинг ОПП відповідно до положення:

 • перегляд та внесення змін до освітніх програм з урахуванням нормативних документів; пропозицій стейкхолдерів;
 • організація моніторингу та періодичного перегляду навчальнпих планів з метою забезпечення відповідності стандартам фахової передвищої освіти.

 

 

Склад групи

БОЙКО Людмила Миколаївна – голова циклової комісії загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін;

ВАСИЛЕВИЧ Іванна Миколаївна – завідувач відділення за ліцензованими спеціальностями «Лікувальна справа» та «Акушерська справа»

СЕМЕНЮК Тетяна Василівна – здобувач освіти

 

Методологія опитування

 • підготовка опитувальника;
 • інформування здобувачів освіти;
 • проведення опитування;
 • аналіз результатів.

Положення про проведення опитування учасників освітнього процесу та усіх зацікавлених осіб у якості фахової передвищої освіти

Склад групи

ВАСИЛЕВИЧ Іванна Миколаївна – завідувач відділення за ліцензованими спеціальностями «Лікувальна справа» та «Акушерська справа»

ПРОКОПЧУК Діана Юріївна – здобувач освіти

Забезпечення дотримання академічної доброчесності

 • виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності;
 • види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності;
 • перевірка робіт на плагіат.

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ВП «Дубенський фаховий медичний коледж»

Кодекс академічної доброчесності

Склад групи

РУЖНІЛОВ Віктор Олексійович- керівник фізичного виховання

НЕЧИПОРИК Юрій Володимирович  – здобувач освіти

 

Забезпечення безпеки освітнього середовища

 • здоров’язберігаючі технології навчання;
 • безпека учасників освітнього процесу у особливі періоди.

ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

Комісія здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти;
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі;
 • надання інформації щодо якості освіти;
 • розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти;
 • сприяння реалізації потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

 • здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу;
 • створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі;
 • розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі;
 • створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу;
 • вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти;
 • розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

 

ПЛАНИ РОБОТИ КОМІСІЇ

Підсумки роботи комісії