ВИХОВНА РОБОТА - ДОЗВІЛЛЯ

Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,

збудити в їхніх серцях почуття гордості,

 власної гідності — це перша заповідь виховання.

В.О.Сухомлинський

КООРДИНАТОРАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ Є:

заступник директора з навчально-виховної роботи Коба Людмила Йосипівна

організатор культурно-дозвіллєвої діяльності Бойко Людмила Миколаївна

         Виховна робота в ВП «Дубенський  фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР здійснюється згідно чинного законодавства, урегульована нормативними документами і актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію освітнього процесу у коледжі та Кодексом академічної доброчесності. 

         Головною метою виховної роботи є формування громадянина України, через політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, інтелектуально розвинутої, духовно та морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, творити себе та навколишній світ.

 Спрямованість на   досягнення виховної мети здійснюється переважно через реалізацію виховних завдань на рівні академічної групи, відділення, курсу, під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи, завідувача відділення, керівника академічної групи, вихователя, практичного психолога, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, керівників гуртків та секцій, студентського самоврядування коледжу.   

  Виховна робота активно поєднується з навчальною діяльністю, органічно вплетена в освітній процес, характер її організації є планомірним та змістовним.

          Особливістю навчально-виховного процесу в Коледжі  є переважна орієнтація на професійну підготовку – формування  фахової компетенції, а позааудитоторної виховної роботи – на формування загальної компетенції, тобто – всебічний розвиток особистості, розвиток емоційного та соціального  інтелекту, важливих особистісно значущі якості – толерантність, емпатія, здатність продукувати нові ідеї, уміння мотивувати , планувати час , орієнтуватись на безпеку.

            Виховання студентської молоді є національним за змістом, спирається на національну ідею державотворення і ґрунтується на етнічних засадах, носить людино творчий характер, є органічним компонентом освіти.

          Планування виховної діяльності носить системний та наскрізний характер, враховує вікові особливості студентів, їх нахили в розрізі спеціальностей, загально-освітній рівень, запити та інтереси.

 Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на таких принципах:

 • демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини;
 • інтеграція в соціокультурне середовище – засвоєння студентами проблем духовності у контексті культур народів світу;
 • демократизація- співробітництво, співтворчість педагогів і студентів;
 • соціалізація особистості- залучення студентів до системи суспільних відносин, активних проявах громадської активності через діяльність волонтерських загонів.

Зміст виховної роботи включає:

 • розвиток культури мислення та інтелектуальних здібностей студентів;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду, гуманного ставлення до людини, суспільства, природи;
 • формування у студентів громадянськості як інтегративної якості особистості;
 • зміцнення історичної пам’яті молодого покоління, плекання усвідомлення любові до України;
 • формування правової культури особистості;
 • виховання гармонії у співжитті  із навколишнім середовищем;
 • розвиток політичної культури студентської молоді;
 • формування працелюбності та творчого потенціалу молодої людини;
 • прищеплення студентам здорового способу життя, формування естетичних почуттів, смаків і поглядів.   

Виховна робота зі студентами здійснюється за такими напрямами:

 •  Національно-патріотичне виховання
 •  Духовно-моральне виховання
 •  Екологічне виховання
 • Правове та превентивне виховання
 •  Художньо-естетичне виховання
 •   Професійне та профорієнтаційне виховання
 •  Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
 •  Сімейно-родинне виховання

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання  під час навчальних занять та виховних годин;
 • позааудиторна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях,  колективах художньої самодіяльності;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
 • робота  в органах студентського самоврядування;
 • співпраця з батьками;
 • виховна робота в гуртожитку.

Серед позааудиторних заходів є ряд таких, які стали в коледжі традиційними. Серед них День знань, посвята першокурсників у студенти медики, День працівників освіти, День української писемності та мови, День захисників та захисниць України, Міжнародний день студента, День Волонтера, День Збройних сил України, День української хустки, День Святого Миколая, День гідності і свободи, вшанування Героїв Небесної Сотні, День святого Валентина, Міжнародний День жіноцтва, День матері, День вишиванки, День здоров’я, День медичних працівників,  випускний вечір, традиційна зустріч випускників різних поколінь, День конституції, День Незалежності України, конкурси фахової професійної майстерності «Перші кроки у професійну майстерність», «Кращий за професією».
       Численними є позааудиторні виховні заходи, що мають спрямування залежно від змісту дисциплін циклових комісій, що їх проводять. Різняться вони і за змістом, і за формою. Серед популярних форм виховної роботи варто назвати: конференції, круглі столи, змагання, конкурси, вікторини, кінолекторії, заходи-презентації, фото та відео челенджі,  флешмоби тощо.
      Особливе значення мають благодійні акції, аукціони, ярмарки як на рівні коледжу, так і на рівні міста.
      Система виховної роботи включає систематичний облік та соціально-психологічний супровід соціальних категорій студентів.

Важлива роль у системі виховної роботи належить керівникам академічних груп. Керівники щотижня проводять виховні години. Першорядними є проблеми, які обговорюються під час виховних годин, стосовно адаптації до нових умов навчання та побуту; профілактики насильства, зокрема, булінгу та кібербулінгу, конфліктних ситуацій, профілактики СНІДу та інших венеричних захворювань, шкідливих звичок, девіантної поведінки; правового захисту студентів; академічної доброчесності; присвячені історичним подіям, пов’язаним із становленням української державності, які стосуються історії та сучасності України.

Запрошуються на зустрічі зі здобувачами освіти  учасники бойових дій, волонтери, випускники коледжу. 

Не менш важливою є роль студентського самоврядування у системі виховної роботи коледжу, які організовують численні заходи, благодійні та волонтерські акції, беруть участь в управлінських процесах.

Коледж тісно співпрацює з громадськими організаціями, молодіжними осередками міста та області,  активно долучається до участі у міських, обласних та всеукраїнських виховних заходах.