АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності коледжу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (частина І ст.50 “Закону України про освіту”) .

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
Завдання атестації: сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань викладачів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі навчання та виховання студентів.
Умовою атестації педагогічного працівника є обов’язкове проходження ним у міжатестаційний період  підвищення кваліфікації у порядку визначеному законодавством.

Атестація – одне з найскладніших і найважливіших управлінських та методичних питань коледжу. Її безпосередніми організаторами і керівниками в коледжі є директор та його заступник. Як правило, роботу, пов’язану з атестацією педагогічних працівників, згідно з розподілом функціональних обов’язків, організовують і проводять заступник директора з навчальної роботи та методист. Їх обов’язком перш за все є створення у коледжі системи атестаційної роботи.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:
– Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі викладача, на підвищення його авторитету в колективі коледжу, серед студентів та їх батьків.
– Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для викладачів, що атестуються. З порядком і терміном проведення атестаційної експертизи викладача слід ознайомити заздалегідь.
– Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні викладачем мети освіти на сучасному етапі.
– Атестація педагогічного працівника розглядається як процес що триває протягом навчального року і має три складові: аналітичну, організаційну, методичну.
– За кожною складовою атестаційного процесу повинен здійснюватися всебічний моніторинг. Моніторингові дослідження під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників мають значення у формуванні системності атестації, об’єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань.

Нормативно-правова база атестації педагогічних працівників

Закон України “Про освіту” (розділ VII, стаття 59)

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 (набрало чинності 01 вересня 2023 року)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135) – втратило чинність 01 вересня 2023 року

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”

Наказ МОН від 03.01.2019 № 7 “Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти”

Наказ МОН від 16.07.2018 № 776 “Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти” (пункт ІІІ)

Лист МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

Лист МОН від 11.12.2018 № 1/9-756 “Щодо підвищення кваліфікації”

Методичні рекомендації для створення портфоліо

Методичні рекомендації щодо вивчення професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується

ОГОЛОШЕННЯ

 

        Педагогічні працівники, які  чергово атестуються в 2023/2024 навчальному році, до 20 жовтня 2023 року можуть подати до атестаційної комісії ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР матеріали для розгляду в паперовій або електронній формі, які свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

Педагогічні працівники можуть надіслати електронний варіант документів на адресу dubnomed@ukr.net.  Формат документів  PDF або PBE, кожен документ має бути розміщений в окремому  файлі.

       Паперовий варіант документів педагогічні працівники можуть подати методисту коледжу Власюк А.І.