АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності коледжу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (частина І ст.50 “Закону України про освіту”) .

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
Завдання атестації: сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань викладачів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі навчання та виховання студентів.
Умовою атестації педагогічного працівника є обов’язкове проходження ним у міжатестаційний період  підвищення кваліфікації у порядку визначеному законодавством.
Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011, Наказом МОН України №1135 від 08.08.2013).

Атестація – одне з найскладніших і найважливіших управлінських та методичних питань коледжу. Її безпосередніми організаторами і керівниками в коледжі є директор та його заступник. Як правило, роботу, пов’язану з атестацією педагогічних працівників, згідно з розподілом функціональних обов’язків, організовують і проводять заступник директора з навчальної роботи та методист. Їх обов’язком перш за все є створення у коледжі системи атестаційної роботи.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:
– Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі викладача, на підвищення його авторитету в колективі коледжу, серед студентів та їх батьків.
– Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для викладачів, що атестуються. З порядком і терміном проведення атестаційної експертизи викладача слід ознайомити заздалегідь.
– Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні викладачем мети освіти на сучасному етапі.
– Атестація педагогічного працівника розглядається як процес що триває протягом навчального року і має три складові: аналітичну, організаційну, методичну.
– За кожною складовою атестаційного процесу повинен здійснюватися всебічний моніторинг. Моніторингові дослідження під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників мають значення у формуванні системності атестації, об’єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань.

Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2010 р. за № 1255/18550 (зі змінами, далі — Типове положення). Однак питання проведення атестації педагогічних працівників коледжу регулюють ще й інші нормативно-правові акти.
Кодекс законів про працю України (ст. 40,41,96).
Закони України:
• “Про освіту” (ст. 54-58);
• “Про фахову передвищу освіту”

Постанови Кабінету Міністрів України:
• від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”;
Накази МОН  України:
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• Наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013р. №1135 “Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2011 р. №216 “Про делегування повноважень щодо атестації педагогічних працівників”;
Листи МОН  України:
• від 10.09.2013 р. № 1/9-617 “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
• від 25.10.2012 р. № 1/9-779 “Щодо атестації педагогічних працівників”;
• від 06.01.2011 р. № 1 /9-6 “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• від 26.01.2011 р. № 1/9-44 “Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

Положення про атестацію викладачів

Методичні рекомендації для створення портфоліо

Методичні рекомендації щодо вивчення професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується

План атестації